Cele i zadania

 

Rodzina naturalna stwarza najdogodniejsze warunki do wychowania dzieci na dojrzałych dorosłych. Jeżeli jednak z jakichś powodów jest to niemożliwe, wówczas konieczne staje się stworzenie form zastępczych, które gwarantowałyby optymalną opiekę i wychowanie zarówno w zakresie rozwoju fizycznego dzieci, jak też społeczno-emocjonalnego i intelektualnego.

Dom Dziecka kieruje się przede wszystkim:

 • dobrem dziecka,
 • poszanowaniem praw dziecka,
 • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie mu kształcenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz indywidualizowania oddziaływań wychowawczych,
 • potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
 • poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem, podtrzymywania emocjonalnych więzi rodzinnych i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

Dom Dziecka funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 80/2000), z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Zadaniem Domu jest tworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi wychowanków przez zaspokojenie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, poznawczych i innych. Ma on zwłaszcza zapewnić dzieciom:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i utrzymania dobrego stanu zdrowia,
 • właściwą opiekę lekarską,
 • organizację życia sprzyjającą zachowaniu równowagi psychicznej i poczucia bezpieczeństwa,
 • realizację obowiązku szkolnego,
 • uzyskanie wykształcenia zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz przygotowanie do pracy zawodowej,
 • warunki do rozwinięcia wartościowych cech osobowości, a także umiejętności w zakresie samodzielnego rozwiązywania własnych problemów życiowych, odpowiedzialnego wykonywania obowiązków, konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego.

 

Grafika: wstążka z napisem Regulamin

Regulamin- Domu Dziecka p.w. Bł. Matki Marii Luizy Merkert

 

Regulamin- Domu Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

TRANSLATE