Praca wychowawcza

 

Sytuacja rodzinna wychowanków oraz nawyki nabyte przed przybyciem do placówki, jak też obecny kontakt z członkami rodzin biologicznych, mają decydujący wpływ na funkcjonowanie dzieci oraz preferowane przez nie postawy i zachowania. Ogromnego wysiłku wymaga więc praca wychowawcza i próba wpojenia dzieciom pozytywnych nawyków. Stąd też w naszej placówce preferowane są następujące metody indywidualnej pracy z dziećmi:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia zajęciowa,
 • indywidualna praca nad osiąganiem powodzenia szkolnego,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • nawiązywanie serdecznych kontaktów z dzieckiem i jego rodziną,
 • pozytywna motywacja,
 • odpowiedni dobór języka i argumentów w wychowaniu,
 • wykorzystanie wychowawczej roli cierpienia,
 • uroczyste obchodzenie urodzin dzieci.

Ponadto stosowane są różne formy terapii.

Założenia opiekuńczo-wychowawcze realizuje się poprzez:

 • indywidualizację pracy z dzieckiem nad osiągnięciem sukcesu szkolnego oraz nad dzieckiem z mikrodeficytami rozwojowymi i opóźnieniami szkolnymi,
 • tworzenie atmosfery rodzinnej przez wspólne organizowanie uroczystości rodzinkowych, imprez okolicznościowych, wspólne obchodzenie świąt i innych,
 • rozwijanie rożnych form aktywności kulturowej, zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym, miejskim i ogólnopolskim,
 • socjoterapię grupową i indywidualną,
 • przygotowanie do samodzielnego życia przez aktywność fizyczną na terenie domu, wdrażanie do wzajemnej pomocy i samodzielności,
 • pomoc w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych,
 • wdrażanie wychowanków do samodzielnego życia

Zajęcia i warsztaty prowadzone na terenie domu dziecka stwarzają możliwości rozwijania dziecięcych zainteresowań i uzdolnień. Wychowankom proponuje się udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, czytelniczych (biblioteka), sportowych (zaplecze sportowe – boisko do gry w piłkę nożną i koszykową, stół do tenisa stołowego, miejsce do jazdy na rowerach, trampolina).

Dom Dziecka posiada bazę wakacyjną w miejscowości Osłonin. Podczas wyjazdów dzieci korzystają z opieki terapeutycznej i wychowawczej, mającej zupełnie inny wymiar niż w tradycyjnych warunkach „placówkowych”. Wyjazdy w grupach kilkuosobowych pod przyjazną opieką wychowawców lub innego pracownika, sprzyjają tworzeniu kameralnej atmosfery zbliżonej do rodzinnej, która daje możliwość zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. Taka forma wspólnej pracy i spędzania czasu wolnego pozwala obserwować postawy i zachowania dzieci w warunkach jakże odmiennych od ich codziennej egzystencji w grupie rówieśniczej. Należy podkreślić, iż nawet dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze i niemające sukcesów szkolnych, podczas wyjazdów funkcjonują korzystnie, w związku z czym mają możliwość rozwijania pozytywnych cech charakteru, czym zyskują większą akceptację ze strony rówieśników i opiekunów, a co najważniejsze – podwyższają własną samoocenę i zdobywają silną motywację do dalszych pozytywnych działań.

Wychowankowie wielokrotnie brali udział w konkursach, turniejach i olimpiadach, osiągając znaczące sukcesy. Dzieci były nagradzane w konkursach ogólnopolskich za prace pisemne oraz plastyczne. Nagrodami były wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz udział w obozach sportowych, a także nagrody pieniężne. Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się poza Domem Dziecka. Należą do nich m.in. akrobatyka, siłownia, harcerstwo, logopedia, piłka nożna, kursy językowe itp.

 

TRANSLATE